در روش پیشنهادی دوم برای ارائه نتایج توصیه شده است که نتایج به طور خلاصه براساس یک نکته یا مطلب خاصی توصیف شوند تا براساس این نکته خواننده بتواند ارتباط بین نتایج مختلف را درک نماید. باز در این روش نیز باید توضیحات بیشتر در بخش بحث و نتیجه گیری ارائه شود.

در روش سوم پیشنهاد شده است که ترکیبی از نتایج حاصل و توضیح نکات مرتبط با آنها ارائه شود. برخی معتقدند این روش نسبت به دو روش قبلی برتر می باشد و نویسنده را در کوتاه نویسی آزمایشها و توصیف آزمایش های ساده کمک میکند. با این حال محقق باید برای جلوگیری از سردرگمی یا تداخل احتمالی مطالب دقت لازم را در هنگام نوشتن نتایج به کار گیرد و به جمله معروف پاول یکی از دانشمندان معروف که گفته است «نادان حقایق را جمع میکند و دانا آنها را انتخاب می کند.» بیشتر توجه نماید.

در هر صورت نویسنده با انتخاب هر یک از این روش ها باید نتایجی را که با حقایق و یافته های اصلی آنها به طور منطقی ارتباط دارند ذکر نماید. برای این منظور محقق می تواند از جداول، نمودارها، تصاویر و منحنیها برای ارائه بهتر نتایج استفاده کند. جالب اول و نمودارها یکی از بخش های اصلی مقالات علمی به شمار می روند نه به عنوان یک بخش فرعی، خوانندگان معمولاً قبل از مطالعه متن به جداول و اشکال مینگرند. بنابراین باید به خوبی تهیه شوند. جداول و شکل ها باید به گونه ای گویا باشند که حتی به تنهائی نیز اطلاعات کافی در آن ذکر شده باشد.

اگرچه ارائه نتایج به صورت نوشتاری نیز ممکن است، اما ارائه آنها به صورت نمودار و شکل محقق را در اینکه دقیقاً چه چیزی را میخواهد نشان دهد و مناسب ترین راه برای نشان دادن نتایج کدام است بهتر کمک میکند. جداول، نمودارها و تصاویر اجزایی از مقاله هستند که در ارائه اطلاعات و جذب خوانندگان نقش زیادی را ایفا می کنند، بنابراین باید با حوصله و دقت آنها را به گونه ای آماده کرد تا خواننده به درک واضح و روشن از دادههای به دست آمده از آزمایش های انجام شده برسد. نتایج بررسیهای آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود. دستورالعمل در رابطه با استفاده از جدول این است که برای ارائه نتایج عددی تکراری و زیاد که دارای مفهوم هستند باید از جداول و نمودارها کمک گرفت. اما به ندرت برای کمتر از ۸ مورد از داده ها نیاز به جدول می باشد. بنابراین برای ارائه یک یا چند عدد نباید از جدول استفاده کرد و تنها به توصیف و ذکر آنها در متن بسنده کرد. همینطور اگر جداول تعداد کمی ردیف و بتون دارد (اطلاعات کمی دارد)،