سایر قطعهای مورد استفاده

قطع A6 به اندازه ۵ ۱۰ ×۱۴۸ میلی متر است که (بدون سرلوحه است و برای مبادله پیام  کارمندان یا به عنوان یادداشت اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

قطع A3 به اندازه ۲۹۷ × ۴۲۰ میلیمتر و برای جدول ها، نمودارها و صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به رابطهٔ نسبی بین ابعاد کاغذهای استاندارد شده ملاحظه میگردد که در جهت کوچک شدن قطع کاغذ، همواره طول کاغذ بزرگ تر نصف شده و عرضی کاغذ جدید را تشکیل می دهد. از طرفی عرض کاغذ بزرگ تر به طول کاغذ کوچک تر تبدیل میگردد و معکوس این عمل می تواند برای دستیابی به قطعهای بزرگ تر ملاک عمل باشد. به این ترتیب هم رعایت استاندارد شده و هم به هنگام نیاز، قطعهای بزرگتر یا کوچک تر به سهولت به دست می آیند. به طور کلی فواید استاندارد در نامه های اداری را می توان به این شرح خلاصه کرد:

– جلوگیری از ضایعات کاغذ به هنگام برش

– هماهنگی با قطع کاغذهای متداول در سایر کشورها

– سهولت در امر بایگانی و نگهداری علمی به طوری که دوام کاغذ در طی زمان بیشتر باشد

فصل سوم در یک نگاہ

این فصل به شناخت نامه های اداری پرداخته است. ابتدا نامه اداری را در مفهوم کلیتعریف نموده و سپس درباره مشخصات نامه اداری توضیح داده و فرق آن با نامه های غیر اداری را بیان داشته است. به جهت توضیح بیشتر، نامه اداری را کالبدشکافی نموده و راجع به اجزای متشکله نامه های اداری که خود می تواند به عنوان ارکان آن محسوب گردد،

در این فصل به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان در مورد اندازه و ابعاد نامه های اداری استاندارد گردیده در ایران و سایر کشورها توضیح داده و مستندات آن را بیان نموده است.