احکام همانند سایر مکاتبات اداری دارای مقدمه و اصلی پیام و اختتامیه هستند که باید .کدام در جای خورد قرار داشته باشد فرم چاپ و ارائه میشود. به همین دلیل و با عنایت به فشردگی مطالب در اینجا راجع به آن صحبتی نخواهد شد. تنها توصیه می شود که قبل از کاربرد به طور کامل و با دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و پس از کامل از متن و اهداف آن، به تکمیل فرم اقدام کنید. به هنگام نوشتن سعی گردد که فقط موارد مورد نیاز و درخواست شده با خط خوانا و به قاعده مطلوب نوشته شود. از کم یا اضافه نویسی و با خط درشت و یا خیلی ریز به طور .جدی پرهیز گردد تا فرم ارائه شده به آسانی قابل استفاده باشد

انواع فرم

فرم های رایج در سازمانهای دولتی به گروه های زیر تقسیم میشوند:

– فرم های عمومی فر مهایی اختصاصی

فرم نامه

فرمهای ویژه

فرمهای عمومی

 

به منظور ایجاد هماهنگی و انجام امور به طور یکسان در کلیه سازمانهای دولتی، به طور معمول دستور العمل واحد توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به کلیه سازمانهای دولتی  می گردد. فرم های مورد استفاده در اجرای دستورالعملها، با عنوان فرم عمومی پیوست می باشد. مانند: فرم حکم استخدامی، فرم تقاضای مرخصی و فرمهای اختصاصی فرم های اختصاصی، به فرم هایی اطلاق می شود که توسط یک سازمان یا واحد سازمانی ویژه برای انجام وظایف خود تهیه و در جریان قرار می گیرد. مانند: فرم مصاحبه برای استفاده در کارگزینی یا گزینش، فرم پیگیری نامه ها در دبیرخانه، فرم تقاضای وام ضروری داره رفاه و غیره خود فرمهای عمومی و اختصاصی به دو صورت فرم های دائم و فرم های موقت وجود دارند

فرمهای دائم: فرم هایی هستند که از آنها برای مدت به نسبت زیاد وع است کم تا زمان قدرت یک ماده قانون و یا یک تصویب نامه استفاده می شود. همانند: فرم های استخدامی و مرخصی و غیره. فرمهای موقت: برای انجام امور دوره ای و یا اموری است که در یک برهه از زمان انجام می شود. مانند: فرمهای مربوط به سرشماری و یا فرم های مربوط به جمع آوری اطلاعات برای انجام یک بررسی علمی یا اجتماعی. او را از فرامنامه کاتباتی اطلاق می شود که… یکنواختی داشته و ریی را متن نامه کاغذ حابف شده و فقط نه سنده نامه حاهایی خال. آن و ائه می کند و د: ہیں سمر روی داعد چاپ شده و فقط نویسنده ی خالی آن را پر می دهند و در جریان کار قرار می دهد.