سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شاعری – مدیر عامل شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
بهنام کوهستانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسن دهقانپور – کارشناس مهندسی نفت و مهندسی مکانیک

چکیده:

تقاضای گاز طبیعی بصورت فصلی تغییر می کند . به طوری کـه مـصرف گـاز در ماههـای سـرد زمستان بسیار بیشتر از ماههای گرم تابستان است . لذا با توجه به تغی یرات مصرف گـاز طبیعـی
روشهای مختلفی برای ذخیره سازی گاز در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد . یکـی از بهتـرین روشهای ذخیره گاز طبیعی استفاده از مخازن زیرزمینی می باشد . اکثـر مخـازن زیرزمینـی گـاز
طبیعی با استفاده از تکنیکهای ژئوفیزیک و ژئولوژی در مخازن تخلیه شده نفت و گـاز، مخـازن آب زیرزمینی و لایه ها و گنبد های نمکی طراحی می شود . در حدود ۵۹ درصد از کل گـاز مـورد
استفاده دردنیا در محیطهای متخلخل و نفوذپذیر مخازن نفت و گاز تخلیـه شـده و مخـازن آب زیرزمینی ذخیره می شود . ذخیره گاز در بعضی از مخازن زیرزمینی با استفاده از روشه ای قدیمی
به علت مشکلات زمین شناسی مقدور نیست . ولی با استفاده از تکنیکهـای جدیـد و تجهیـزات پیشرفته مانیتور کردن مخزن، امکان ذخیره گاز در چنین مخازنی فراهم شـده اسـت . افـزایش جهانی مصرف گاز منجر به رشد چشمگیر فعالیتها برای ذخیره گاز در چند دهه آینده خواهد شد و تجهیزات و تکنیکهای مختلفی برای ذخیره گاز ابداع خواهد گردید . در ایـن مقالـه معیارهـای طراحی و احداث مخازن زیرزمینی گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است .