فناوري

بطورکلی VMSها به مراکز کنترلی متصل هستند که توسط اپراتورها کنترل میشوند. این اپراتور از طریق لینکهاي ارتباطی یک به یک، شبکه محلی و یا ارتباط رادیویی اطلاعاتی که قرار است از طریق VMS نمایش داده شوند را بصورت یکسري کد ارسال میکنند.

انواع مختلف VMS شامل پیامهاي متنی ساده تک خطه و یا دو خطه با علائم تماماً متغیر پیچیده که حتی میتواند شامل نمادهاي گرافیکی باشند، است. طراح علائم بایستی یکسري از فاکتورها را در نظر بگیرد، شامل اندازه علامت، ارتفاع نصب، خوانابودن، مقدار تضاد تصویر و زاویه نمایش آن. پیامها بایستی براي اکثریت رانندگان قابل فهم باشند. استفاده از VMSها با توجه به الزامات مدیریت ترافیکی پیچیده تر و نیاز به قرارگیري اطلاعات بیشتر در اختیار رانندگان در حال افزایش است.

در حال حاضر، VMS سه نوع کلی فناوري را به خدمت میگیرد (وب سایت انجمن راه و حملونقل،:(۲۰۱۴

  • علامتهاي الکترومکانیکی شامل قسمت چرخشی تخته مانند هستند که داراي دو رو میباشد و یا منشوري سه طرفه دارند و از آنها براي ایجاد قابلیت تغییر در یک علامت ترافیکی ثابت استفاده میشوند.
  • علامتهاي انعکاسی قابل پشتوروشدن که متشکل از ماتریسی از صفحات هستند که یک سمت آن سیاه رنگ و طرف دیگرش فلورسنت است. بکارگیري لحظه اي جریان الکتریسیته صفحه را بصورت مغناطیسی بین حالتهاي روشن و خاموش میگرداند. چنین علامتهایی براي نمایش پیامهایی که ترکیبی از حروف یا نمادها هستند، مناسب می باشند.
  • علامتهایی که از خود نور متصاعد میکنند از فناوري صفحات فیبر نوري، مغناطیسی و یا LED (دیودهاي نور دهنده) استفاده میکنند. این قطعات به دلیل اینکه نیمه هادي میباشند، داراي قابلیت اطمینان بالا و هزینه تعمیر و نگهداري حداقل میباشند.