پرسشهایی برای تمرین و بحث

۱- نامه اداری را تعریف کنید.

۲- مکتوب چیست؟ و در فرهنگ فارسی به چه معنا آمده است؟

۳- دستخط کدام است ؟

۴- وجوه افتراق بین نامه های اداری و عادی را بیان نمایید.

۵- اجزای نامه های اداری کدامند؟

۶- فواید استاندارد نمودن کاغذ را بیان نمایید.

۷- اندازه قطع بزرگ کاغذهای اداری را تعیین نموده و نسبت آن را با قطع کوچک

مرقوم دارید.

قسمت اول: انواع نامه های اداری

در ادارات و سازمان ها گونه های متفاوتی از نامه ها مبادله می گردند. این نامه ها با شکل ها و کاربردهای مختلفی در جریان قرار می گیرند. تنوع فوق العاده نامه های اداری ایجاب می نماید که برای سهولت در امر، مطالعه آنها را از دو دیدگاه ماهیت کار و سطوح

– سازمانی مورد بررسی قرار داد. سپسن به ضوابط مورد عمل در تنظیم عنوان های آن etc. s .پرداخت

الف – نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار در کل نامه های تهیه شده برای انجام کارهای اداری به طور عمده یکی از چهار حالت

زیر را دارند

نامه های خبری – نامه های بازدارنده

نامه های دستوری و درخواستی –

نامه های هماهنگی :

كيم نامه های خبری: به وسیله این گونه نامه ها، نتيجه کار به سازمان یا شخص ذیربط اطلاع داده می شود. نتیجه ممکن است مثبت یا منفی بوده یا به مخاطب اعلام دارد که کار مورد نظر دو دست اقدام است. نامه های ، ممکن است آغاز یا پایان یک کا رايه اطلاع  یی خبری گیرنده نامه و یا ارباب رجوع برساند

نامه های بازدارنده: نامه های بازدارنده به نامه هایی اطلاق می شوند که از انجام یافتن کار صبر و یا بروز حادثه ای جلوگیری په عمل اورد. اين کونه نامه ها اقداماتی را که توسط سازمان یا مؤسسه و یا افراد شروع شده و یا در حال شکل گرفتن است، به طور موقت و یا دایم متوقف نامه های دستوری یا درخواستی: این نامه ها که بیشتر نامه های اداری را تشکیل میدهند،

دستور یا درخواست انجام گرفتن کاری است که ممکن است از سازمان یا مؤسسه یا فردی خواسته شود و یا نتیجه کار از آنها پرسیده شود. این گونه نامه ها به طور معمول در نظام ارتباطات عمودی و از نوع بالا به پایین مبادله می گردند. اما در برخی موارد ممکن است بنا به تجویز قانون و مقرراتی خاص بین سطوح هم عرض و به صورت ارتباط افقی نیز صورت گیرد. مثل درخواست صورت اموال غیرمنقول به وسیله امور مالی از کلیه واحدهای سازمان. نامه های هماهنگی:این گونه نامه ها برای هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان تهیه می شوند یا ممکن است در موردی بین دو یا چند وزارتخانه و مؤسسه ایجاد هماهنگی کند. از جمله این نامه ها می توان بخشنامه ها را نام برد و یا نامه هایی که رونوشت آن برای پارهای اقدامات یا اطلاع به فرد یا سازمان یا واحد ارسال میگردد.