نحوه اجراي قاعده قلم آبي

روش همه يا هيچ

گاه ممکن است قانون يا محاکم ، با توافق عدم رقابت به روش همه يا هيچ برخورد کنند؛ به اين توضيح که دادگاه چنانچه مفاد آن را از حدود متعارف و معقول خارج دانسته يا هر قسمتي از آن را غير قابل اجرا بخواند، کل توافق را باطل اعلام مي کند. به عقيده قائلان به اين ديدگاه ، بطلان توافق در چينن وضعيتي ، به ويژه در روابط استخدامي ، مانعي در مقابل زياده خواهي متعهدله است ؛ زيرا اگر او بداند که توافق در اثر محدوديت غيرمعقول احتمالا هيچ گاه فرصت اجرا نخواهد يافت ، ترجيح مي دهد که دامنه محدوديت ها را مضيق تر کند [٤٣، ص ٧٦]. در برخي ايالت هاي آمريکا از جمله آرکانزاس ، نبراسکا، جرجيا، ويرجينيا و ويسکانتين ، تعديل توافق وجهه قانوني ندارد [٤٤].

اجراي مضيق قاعده

مطابق اين رهيافت که برخوردي محتاطانه با توافقات غيرمعقول دارد، محاکم در مواردي که بخش هايي از توافق را معقول و برخي ديگر از مفاد آن را از جنبه اي غيرمتعارف دريابند، به تفکيک پرداخته ، با حذف عبارات و مفاد غيرمتعارف ، مابقي توافق عدم رقابت را به اجرا در مي آورند. در حقيقت آن قسمت از توافق که به اعتبار آن لطمه خورده و قابليت اجرا ندارد، کنار گذاشته مي شود [٤٥، ص ١١٢]. آريزونا، اينديانا، کاروليناي جنوبي و شمالي ، اکلاهاما، آيداهو، فلوريدا و تگزاس ، ايالت هايي هستند که قاعده قلم آبي را به اين طريق اعمال مي کنند [٤٣، ص ٧٦]. براي مثال ، ممکن است که موضوع توافق عدم رقابتي ، علاوه بر منافع مشروعي نظير اسرار تجاري به موارد ديگري که قابليت حمايت به واسطه اين قرارداد را ندارد نيز تسري پيدا کرده باشدک در اين صورت با اعمال قاعده و الغاي اين قسمت از توافق که اعتبار آن را مخدوش کرده است ، باقي مفاد توافق به اجرا گذاشته مي شود. اعمال قاعده به اين شيوه ، مستلزم آن است که ساير شرايط اعتبار موجود باشد. بر اين اساس ، اگر مفاد توافق هم از بعد زماني و مکاني غيرمتعارف باشد، قاعده مذکور مجال اجرا نخواهد يافت

. همچنين اگر محدوديت هاي قراردادي به طرز بسيار نامتعارفي گسترده باشد [٤٦، ص ٧٤] يا مفاد توافق مبهم باشد نيز محاکم غالبا علاقه اي به اعمال قاعده از خود نشان نمي دهند [٤٧، ص ١١٨]