سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر هوشنگ رجائی – وزارت نیرو شرکت سابیر
محمدرضا داودی راد – وزارت نیرو شرکت سابیر
یعقوب کهی میانجی – وزارت نیرو شرکت سابیر

چکیده:

ژئوتوموگرافی یکی ازروشهای بسیاردقیق ژءوفیزیکی دربررسی و شناخت بی هنجاریهای زمین شناسی است که میتواند براساس پیش بینی های طراحی و یا برحسب نیازهای بوجود آمده درمراحل مطالعات اکتشافی ساخت و اجرا وهمچنین بهره برداری ازسازه مورد استفاده قرارگیرد روش توموگرافی لرزه ای به دلیل قدرت تفکیک و دقت بالا درتعین جنس میزان درزه و شکاف خردشدگی ها و تخلخل و رفتارهای مکانیکی سنگ جایگا خاصی را درسالهای اخیر به خود اختصاص داده است این مقاله به کاربرد توموگرافی لرزه ای درشناسایی شرایط زمین شناسی و همچنین کنترل کیفیت ورفتارنگاری تزریقات پرده آببند با هدف کسب دیدگاه مناسب درطرحریزی بهینه شبکه تزریقات و ارزیابی کیفی پس ازانجام تزریقات و همچنین کنترل کیفی تزریقات تحکیمی پی سد باهدف ارزیابیتاثیرات تزریق و طراحی بهینه عملیات تزریق پرداخته است