مقاله انگشت نگاري DNA ايزوله هاي کريپتوسپوريديوم گاوي در استان قزوين، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: انگشت نگاري DNA ايزوله هاي کريپتوسپوريديوم گاوي در استان قزوين، ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوم
مقاله انگشت نگاري DNA
مقاله ژن gp60

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم الحسيني مجرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کريپتوسپوريديوم تک ياخته اي کوچک از کوکسيدياها است که دامنه گسترده اي شامل انسان، حيوانات اهلي و وحشي را آلوده مي کند. از آن جايي که هيچ اطلاعاتي از ساب تايپ هاي ايزوله هاي جدا شده از ايران وجود ندارد، هدف اين مطالعه انگشت نگاري  DNA ايزوله هاي جدا شده از گاوهاي آلوده در استان قزوين بر اساس بررسي توالي به دست آمده از ژن GP60 بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مجموعا ۲۵ ايزوله کريپتوسپوريديوم پارووم جدا شده از گاوهاي آلوده در دام داري هاي استان قزوين مورد بررسي قرار گرفت. به منظور بررسي ساب ژنوتايپ، نمونه ها با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ژن GP60 تکثير و سپس، توالي آنها تعيين شد.
يافته ها: بررسي توالي ژن GP60 در ۲۵ ايزوله C. parvum وجود دو ساب ژنوتايپ اصلي IIa (23.25) و IId (2.25) را مشخص نمود، همچنين، وجود سه ساب ژنوتايپ فرعي شامل IIa A15G2R1 (22.25)، IIa A16G3R1 (1.25) و (۲٫۲۵) IId A15G1 در اين ايزوله ها مشخص گرديد.
نتيجه گيري: امروزه گونه هاي زئونوز جديدي مشخص شده است که هم از نظر شدت آلودگي نسبت به نوع انساني بيماري شديدتري ايجاد کرده و هم راه انتقال و مخزن آن ها مشخص نيست. لذا تعيين گونه، ژنوتايپ و ساب ژنوتايپ هاي کريپتوسپوريديوم جهت مطالعات اپيدميولوژي مولکولي و به خصوص تعيين مخازن حيواني و بهبود روش هاي کنترل و پيش گيري به دليل عدم داروي موثر براي اين عفونت لازم و ضروري است.