مقاله انگيختگي و فعال سازي در تيراندازي با تپانچه جنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: انگيختگي و فعال سازي در تيراندازي با تپانچه جنگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعال سازي
مقاله فعاليت الکتريکي پوست
مقاله تيراندازي با تپانچه
مقاله سطح هدايت الکتريکي پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوي سيدمحمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تيراندازي دقيق با تپانچه جنگي تحت تاثير انگيختگي است که اخيرا به صورت حالت انرژتيک فرد در لحظه اي خاص تعريف شده و به وسيله سطح هدايت الکتريکي پوست سنجيده مي شود. در مقابل فعال سازي به صورت تغيير در سطح انگيختگي از سطح پايه به موقعيت انجام تکليف معرفي شده است. هدف مطالعه حاضر آزمودن قابليت تعميم نظريات قبلي در خصوص افتراق عملکردي انگيختگي و فعال سازي از تکاليف آزمايشگاهي به مهارت هاي نظامي بود.
روش ها: اين مطالعه شبه تجربي در سال ۱۳۸۸ روي ۲۱ تيرانداز نخبه از بين پايوران نظامي شامل ۴ زن و ۱۷ مرد با ميانگين سني ۳۴ سال که به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند، انجام شد. سطح هدايت الکتريکي پوست در حين اجراي تکليف استاندارد تيراندازي با تپانچه جنگي استاندارد به عنوان شاخص انگيختگي ثبت شد و فعال سازي از طريق کسر سطح پايه از ميزان انگيختگي به دست آمد. مقياس هاي عملکرد شامل امتياز کسب شده، فاصله بين شليک ها و مدت کل تيراندازي به طور الکترونيک ثبت شد. داده ها با روش هاي آمار استنباطي شامل آناليز واريانس با سنجش هاي تکراري و رگرسيون خطي گام به گام با نرم افزار SPSS 16 تحليل شد.
يافته ها: فعال سازي با هر سه مقياس عملکرد ارتباط خطي و منفي نشان داد. انگيختگي با هيچ کدام از مقياس هاي عملکرد ارتباط نداشت و عملکرد را پيش بيني نکرد.
نتيجه گيري: همخواني يافته هاي مطالعه ميداني حاضر با نتايج مطالعات آزميشگاهي قبلي نشان مي دهد کيفيت انجام تکليف صرف نظر از نوع آن تحت تاثير فعال سازي است، نه انگيختگي.