مقاله انگيزش، رضايتمندي و تحليل رفتگي داوطلبان در ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: انگيزش، رضايتمندي و تحليل رفتگي داوطلبان در ورزش
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلبان
مقاله عوامل انگيزشي
مقاله رضايتمندي
مقاله تحليل رفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كاشف ميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: افروزه محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جذب، سازماندهي و حفظ داوطلبان، از اهداف مهم مديريت ورزش در حوزه منابع انساني است. هدف اين تحقيق، بررسي انگيزش، رضايت مندي و تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي در جامعه ايران است. جامعه آماري را ۲۶۰ نفر از داوطلبان ورزشي فعال در هيات هاي ورزشي استان فارس تشکيل مي دادند که ۷۴ نفر از آنها از طريق نمونه گيري خوشه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق چهار پرسشنامه تحليل رفتگي پيتز (۱۹۸۴) با ۲۱ مورد سنجش انگيزش داوطلبان ليات کوليک (۲۰۰۷) با ۲۸ سوال، پرسشنامه رضايت مندي اوموتو و اسنيدر (۱۹۹۵) و پرسشنامه مشخصات فردي جمع آوري شد. براي سنجش پايايي پرسشنامه ها در يک مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۸۱، ۰٫۸۷ و ۰٫۷۵ برآورد شد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگي و MANOVA انجام شد. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که عامل حمايت از خانواده و تقدير و تشکر، بيشترين و کمترين عامل انگيزشي در جذب داوطلبان محسوب مي شوند. بين قدرت با عامل حمايت از خانواده، دريافت پاداش و تقدير و تشکر ارتباط معني داري مشاهده شد. همچنين رضايت مندي و تحليل رفتگي در زنان بيشتر از مردان بود. بين قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير و تشکر با رضايت مندي داوطلبان ارتباط معني داري يافت شد. همچنين مذهب، قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير و تشکر با تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي ارتباط معني داري وجود داشت.