مقاله انگيزه زنان جوان در پيشگيري از بارداري در سال هاي اول زندگي مشترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: انگيزه زنان جوان در پيشگيري از بارداري در سال هاي اول زندگي مشترک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب
مقاله پيشگيري از بارداري
مقاله روابط زناشويي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاشي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي زاده ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اشرف‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه استفاده از تجارب زنده افراد در عرصه پژوهش مي تواند ما را به سوي درک واقعيت رفتارهاي بشر هدايت نمايد که عامل مهمي در بالين محسوب مي گردد. سال هاي اول زندگي مشترک، به دليل کسب تجارب جديد (مانند والد شدن، استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري و برنامه تنظيم خانواده) مهم است. استفاده از تجارب اين افراد مي تواند باعث آشکارسازي پيچيدگي هايي گردد که پيرامون رفتارهاي باروري وجود دارد. اين پژوهش با هدف پي بردن به ماهيت تجارب اين گروه در مورد انگيزه پيشگيري از بارداري در سال هاي اول زندگي مشترک صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کيفي و به روش پديدارشناسي انجام گرديد. نمونه ها به روش مبتني بر هدف جمع آوري شد. تعداد شرکت کنندگان در مطالعه ۱۱ نفر بود. اطلاعات نيز از طريق مصاحبه سازمان نيافته، گردآوري و به روش کلايزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي و پايايي داده ها با تاييد نتايج توسط شرکت کنندگان و تجزيه و تحليل تيمي اثبات گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش، در ۶۱ کد، ۷ دسته و ۲ خوشه مفهوم محوري انگيزه پيشگيري از بارداري، قرار گرفت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از اين است که در سال هاي اخير، انگيزه پيشگيري از بارداري را عواملي مانند شناخت بيشتر از همسر، عوامل اقتصادي، فرهنگي و طبي تشکيل مي دهد.