سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین رفیعی مبادی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ناصر نیک نیا – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مهمترین اهداف قابل طرح که می توانند در اجرای پروژه پخش سیلاب مورد نظر باشند می توان موارد زیر را نام بردالف) اهداف مرتبط با آب و چرخه آن ( مهار سیل – افزایش آبدهی قنوات و تغذیه آب زیرزمینی ). ب) اهداف مرتبط با خاک (تثبیت شنهای روان، جلوگیری از گسترش اراضی بایر و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی ، تکامل خاک از طریق نفوذ رس به داخل پروفیل خاک درشت دانه ، بهبود حاصلخیزی خاک ). ج) اهداف بیولوژیکی ( تقویت پوشش درختی جهت باد شکن ، تعدیل اقلیم، تحول در گونه های گیاهی ). د). اهداف اقتصادی اجتماعی (افزایش سطح زیر کشت . تقویت اشتغال و کاهش مهاجرت روستائیان ) شدت و ضعف این اهداف سبب می شود برخی از آنها در اولویت قرار گرفته و حائز اهمیت بیشتری باشند . این پروژه با توجه به اینکه از دیدگاه زمین شناسی و ژئومورفولوژی با هدف تغذیه آبهای زیرزمینی در منطقه بیرجند دنبال می شود . فاکتورهائی از قبیل زمین شناسی بالادست. ویژگیهای ساختاری تکنونیکی . توپوگرافی و ژئومورفولوژی حوضه، عمق سنگ بستر . وسعت و ضخامت رسوبات دوران چهارم ، لایه های محدود کننده در عمق کم، ویژگیهای هیدرودینامیکی سفره آبدار، لرزه خیزی و شیب زمین بررسی خواهد شد . همچنین برخی عوامل که از بعد تخصصی مستقیماً مرتبط با موضوع نبوده ولی تأثیر بسزائی در پیشنهاد عرصه مناسب دارند و اطلاعات قابل استفاده ای از آنها در دسترس است منظور نظر خواهد بود