مقاله اهداف و راهبردهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور توسعه ترويج کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اهداف و راهبردهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور توسعه ترويج کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداف
مقاله راهبردها
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله ترويج کشاورزي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نامي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين اهداف و راهبردهاي مناسب در کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور توسعه ترويج کشاورزي ايران بوده است. محدوده جغرافيايي تحقيق در سطح ملي و به صورت نمونه گيري تصادفي ساده- نسبتي در چارچوب استان هاي هم جوار در شش استان ايران (سمنان، مازندران، کهگيلويه و بويراحمد، تهران، زنجان و فارس) به مرحله اجرا در آمده است. روش تحقيق حاضر همبستگي و جامعه آماري نيز شامل اعضاي هیات علمي بخش هاي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه هايدولتي و آزاد، و مديران و کارشناسان ترويج کشاورزي بودند. در نهايت اهداف و راهبردهاي مناسب به منظور کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه ترويج کشاورزي ايران با استفاده از روش رگرسيون چندمتغيره تعيين شدند.