مقاله اهميت تاکسونوميکي ريخت شناسي و تشريح اپيدرم برگچه و دمگل آذين گونه Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اهميت تاکسونوميکي ريخت شناسي و تشريح اپيدرم برگچه و دمگل آذين گونه Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تشريح
مقاله روزنه
مقاله Trigonella disperma

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاج مرادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كرميان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ويژگي هاي تشريحي دمگل آذين و اپيدرمي برگچه در ۸ جمعيت از گونهTrigonella disperma  در ايران مطالعه گرديد. برخي صفات مطالعه شده از اين قرار است: تعداد لايه كلانشيم، پارانشيم، فيبر اسكلرانشيم، تعداد دستجات آوندي، تراكم و اندازه روزنه در دو سطح برگچه، نوع روزنه، شكل سلول هاي اپيدرمي و غيره. جمعيت هاي مطالعه شده تنوع درخور توجهي را در صفات مطالعه شده نشان دادند. نتايج به دست آمده، به منظور نشان دادن تنوع مذكور با استفاده از نرم افزار MVSP ver3.1 آناليز شدند كه با توجه به گروه هاي فنتيكي، وجود تنوع درون گونه اي تاييد شد.