مقاله اهميت توسعه زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي شهري در روند جهان شدن شهرها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اهميت توسعه زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي شهري در روند جهان شدن شهرها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مقاله زير ساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي
مقاله جهاني شدن
مقاله عملکردهاي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور صابر
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضلو محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فن آوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در اين عرصه شهر نيز به واسطه تحول مفهوم فضاي شهري و ظهور زير ساخت نوين فن آوري اطلاعات و ارتباطات متحول مي شود. نگرش به فناوري اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشورها، جاي خود را به فناوري اطلاعات به عنوان محور توسعه انساني داده است. درک نقش بنيادين اين مهم و سازماندهي مناسب براي نهادينه کردن آن تضميني مناسب براي حضور فعال و مقتدر در جامعه جهاني و تسريع روند جهان شدن است. در اين پژوهش، بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تغييرات برنامه ريزي شهري با تکيه بر ابعاد کالبدي آن مورد نظر است و بر مبناي نتايج آن، تاثير برنامه ريزي مبتني بر توسعه زير ساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي در تسهيل روند جهان شدن بيان مي شود. همچنين با بررسي معيارها و شاخص هاي مقايسه اي به ارزيابي رويکردهاي جديد برنامه ريزي شهري که مبتني بر توسعه زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي هستند، پرداخته شده است. اين مطالعه نشان مي دهد توسعه نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) با افزايش امکان برقراري ارتباط از راه دور ضمن تغيير الگوهاي فعاليتي، تغيير در الگوهاي فضايي و مکاني محلي شهري را فراهم آورده است که بر مبناي توسعه زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي و فرصت هاي ناشي از آن، قابل ارايه هستند. در نتيجه مي توان گفت، بهره گيري از اين رويکردها، تاثيرگذاري بر الگوهاي فضايي و عملکردي شهرها را به همراه داشته و امکان پاسخگويي به نيازهاي شهري در روند جهاني شدن را تسهيل مي کند.