مقاله اهميت زمان پيمايش بين خطوط هم زمان تمرکز در دقت تخمين سيلاب از آب نمود واحد لحظه اي كلارك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۲۵ تا ۶۳۵ منتشر شده است.
نام: اهميت زمان پيمايش بين خطوط هم زمان تمرکز در دقت تخمين سيلاب از آب نمود واحد لحظه اي كلارك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله : آب نمود واحد لحظه اي
مقاله حوزه آبخيز کسيليان
مقاله روش کلارک
مقاله زمان پيمايش
مقاله منحني زمان-مساحت
مقاله نقشه هم زمان تمركز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب نمود واحد يکي از مهم ترين و رايج ترين روش هاي پيش بيني دبي سيل از داده هاي مشاهده اي است. در حوزه هاي آبخيز فاقد داده هاي بارش و روان آب، امکان تهيه آب نمود واحد با شيوه معمول وجود ندارد. به همين دليل در حوزه هاي آبخيز بدون آمار، تهيه آب نمود ها با استفاده از روش هاي تجربي و يا مدل هاي مبتني بر ويژگي هاي حوزه آبخيز صورت مي گيرد. در اين راستا استفاده صحيح از تئوري مربوط به آب نمود واحد لحظه اي در حوزه هاي آبخيز بسيار کارا مي باشد مشروط بر آن که پارامترهاي مورد نياز آن با دقت مناسب تعيين گردند. در اين تحقيق اهميت زمان پيمايش بين خطوط هم زمان تمرکز در تعيين منحني زمان-مساحت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و نهايتا تهيه آب نمود واحد لحظه اي به روش کلارک در حوزه آبخيز جنگلي كسيليان بررسي شد. نتايج ارزيابي آب نمود هاي تخميني مبتني بر زمان پيمايش هاي بين ۰٫۲۵ تا ۳ ساعت در مقايسه با نتايج مستخرج از آب نمود هاي مشاهده اي با استفاده از روش کيفي و شاخص هاي آماري و هم چنين تاييد تغييرپذيري دقت آب نمود هاي حاصل از زمان هاي پيمايش مختلف نشان داد که خطوط هم زمان تمرکز با فواصل زماني ۳ ساعته در تهيه منحني زمان-مساحت به منظور تخمين سيلاب حاصل از آب نمود واحد لحظه اي کلارک از بالاترين دقت برخوردار بوده است. نتايج به دست آمده بر ضرورت انتخاب و واسنجي پايه زماني مناسب در تهيه آب نمود واحد تاکيد داشته است.