مقاله اهميت عوامل فردي، ساختاري و ارتباطي حل تعارض از نظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: اهميت عوامل فردي، ساختاري و ارتباطي حل تعارض از نظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي يزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل تعارض
مقاله عوامل ساختاري
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل ارتباطي
مقاله جنسيت
مقاله تحصيلات
مقاله سابقه خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اهميت عوامل فردي، ساختاري و ارتباطي حل تعارض از نظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد بوده است . به منظور دستيابي به اين هدف از جامعه آماري كه كليه كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد بودند، به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده ۱۶۰ نفر انتخاب شدند. پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش يكي پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و ديگري پرسشنامه عوامل حل تعارض بوده است پرسشنامه عوامل حل تعارض بر مبناي پيشينه پژوهش ۲۶ سوال داشت كه پژوهشگران ساخته بودند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه عوامل حل تعارض را كارشناسان و متخصصان بررسي و تأييد كردند. پايايي پرسشنامه نيز برحسب همساني دروني (آلفاي كرونباخ ) بررسي و در حد قابل قبولي بود. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون t تك متغيره، t متغير مستقل و آلفا تحليل شد. يافته ها نشان داد كه گروه نمونه در حوزه عوامل فردي حل تعارض يعني در اعمال قدرت، از خودگذشتگي، عقب نشيني و مصالحه (P<0.05) نظري پايين تر از حد متوسط دارند، ولي نظر آنان در بررسي منطقي اختلاف بالاتر از حد متوسط (P<0.05 و ۱۵٫۳۰ = t) بوده است . نظر گروه نمونه در حوزه عوامل ساختاري حل تعارض نيز در اعمال قدرت، از خودگذشتگي، عقب نشيني و مصالحه پايين تر از حد متوسط (يعني ميانگين ثابت ۳ و P<0.05)، ولي نظر آنان در بررسي منطقي اختلاف (P<0.05 و ۱۵٫۹۷ = t) بالاتر از حد متوسط بوده است . نظر گروه نمونه در حوزه عوامل ارتباطي حل تعارض در اعمال قدرت، از خودگذشتگي و عقب نشيني پايين تر از حد متوسط (يعني ميانگين ۳ و P<0.05)، در بررسي منطقي اختلاف (P<0.05 و ۱۴٫۳۹ = t) بالاتر از حد متوسط و در مصالحه (P<0.05 و ۱٫۳۹۲ = t) در حد متوسط بوده است . مقايسه هاي صورت گرفته برحسب متغيرهاي جنسيت، تحصيلات، سابقه خدمت در عوامل فردي، ساختاري و ارتباطي حل تعارض در مواردي تفاوت معنادار نشان مي دهد.