مقاله اهميت مديريت ريسك سيلاب در برنامه ريزي روستايي (مطالعه موردي: حوضه آبريز كارده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۳- بهار و تابستان ۱۳۸۴ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۶۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اهميت مديريت ريسك سيلاب در برنامه ريزي روستايي (مطالعه موردي: حوضه آبريز كارده)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ريسك
مقاله سيلاب
مقاله سري زماني
مقاله مدل سازي
مقاله حوضه آبريز کارده
مقاله خشکسالي
مقاله فرسايش خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رامش آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بروز پديده تغيير اقليم و دخالت روز افزون بشر در اقليم جهاني دو سانحه طبيعي خشكسالي و سيل، بخش هاي مختلف كره زمين را تحت تاثير قرار مي دهند. كشور ما نيز در چند سال اخير به تناوب شاهد وقوع سيلاب ها و خشكسالي هاي شديد در اكثر نقاط بوده است، به ويژه آن كه بروز توام اين دو سانحه طبيعي يكديگر را تقويت مي كنند به گونه اي كه در اثر وقوع خشكسالي هاي شديد، پوشش گياهي و رطوبت خاك از بين مي رود كه اين خود عامل تسهيل كننده جريان يافتن سيلاب هاي مخرب مي باشد و از سوي ديگر بروز سيلاب هاي شديد نيز باعث از بين رفتن اراضي زراعي و شسته شدن خاك هاي حاصلخيز مي شود كه اين امر اثرات خشكسالي را در اين منطقه تشديد مي كند. در اين حوضه آبريز كه از پتانسيل سيل خيزي نسبتا بالايي برخوردار است، با اعمال يك مديريت صحيح و جامع، علاوه برآن كه اثرات و صدمات سيلاب را مي توان كاهش و يا تخفيف داد مي توان از سوانح طبيعي، براي افزايش پتانسيل آبي موجود در منطقه نظير افزايش رطوبت خاك، تغذيه آبخوان هاي زيرزميني و افزايش ذخيره آب درياچه پشت سدها نيز بهره برد كه لازمه اين امر وجود يك مديريت جامع و بهينه ريسك سيل در اين حوضه آبريز مي باشد. در اين تحقيق، حوضه آبريز (كارده) كه در نزديكي شهر مشهد واقع شده است به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شد و ريسك سيلاب هاي جريان يافته در اين حوضه با استفاده از سه نوع مدل آماري: ۱) توابع توزيع احتمال، ۲) مدل رگرسيوني، ۳) مدل سري زمانيARIMA  مدل سازي شد. طبق نتايج حاصل از آزمون مدل هاي بدست امده، توابع توزيع احتمال، به خوبي قادر به مدل سازي ريسك سيلاب هاي حوضه نبودند. مدل رگرسيوني نيز به علت اين که از يك روند كلي تبعيت مي نمود، جواب هاي قابل قبولي ارايه نمي كرد. در نهايت مدل هاي سري زماني ARIMA از مراتب مختلف موردآزمون قرارگرفتند كه در نهايت مدل ARIMA (1, 2, 3) بهترين برازش آماري را ارايه كرد. طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق، با استفاده تركيبي از سه مدل آماري توابع توزيع احتمال، مدل رگرسيوني و مدل سري زماني ARIMA مي توان يك مدل مناسب براي مديريت ريسك سيلاب براي حوضه كارده بدست آورد كه به صورت كاربردي و عملياتي قابل استفاده بوده و همچنين نتايج اين تحقيق براي ساير حوضه هاي آبريز مشابه نيز قابل بسط و استفاده است.