سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه علوم زمین
اعظم قزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

در مطالعه حاضر اهمیت و بزرگی خطرات مختلف لرزه ای شامل شتاب در سنگ کف لرزه ای و در سطح زمین، پریود تشدید خاک، محدوده های مستعد روانگرایی و ناپایداری شیبی در محدوده شهر مشهد معرفی شده است. بررسی حاضر نشان می دهد که شتاب افقی در سنگ کف که برای دوره ۴۷۵ ساله بطور میانگین ۰/۱۸ شتاب ثقل برآورد شده تا بیش از دو برابر در محدوده مرکزی شهر افزایش می یابد. پریود تشدید خاک از شرق بطرف غرب و از جنوب و شمال بطرف مرکز و شرق افزایش می یابد.