سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا دلاوری – دانشگاه بقیه اله (عج)- پزوهشکده طب رزمی – مرکز بهداری در رزم و تروما
مریم خدادادی – دانشگاه بقیه اله (عج)- پزوهشکده طب رزمی – مرکز بهداری در رزم و تروما
هرمز سنایی نسب – دانشگاه بقیه اله (عج)- پزوهشکده طب رزمی – مرکز بهداری در رزم و تروما
علی غنجال – دانشگاه بقیه اله (عج)- پزوهشکده طب رزمی – مرکز بهداری در رزم و تروما

چکیده:

برای اینکه مدیر بتواند همانند یک مدیر کارآمد انجام وظیفه کند نیازمند اطلاعـات و داده هـای فراوانـی اسـت . هرچـه حـوزه مدیریت بزرگتر و خدمات ارائه شده بیشتر باشد باید توجه بیشتری به کسب اطلاعات شود و در این میان نیاز به ا طلاعـات بـه هنگام و قابل اعتماد ضرورت پیدا می کند که انجام وظایف مدیریتی اطلاعات مناسب را می طلبد . در حوزه بهداشـت و درمـان به علت سر و کار داشتن با جان بیماران نیاز به مدیریت کارآمد، وجود چنین ا طلاعاتی اهمیت خاص خود را پیدا می کند . حـال اگر بخواهیم در مدیریت بهداشت و درمان نظامی دقت کنیم یعنی جایی که بهداشت و درمان نظامی برای آنکه بتواند اقـدامات مناسبی انجام دهد به سبب وضعیت خاص و ویژه ای که دارد نه تنها از داخل حوزه مدیریتی خود بلکه از خارج محـدود ه خـود ( از جمله یگانهای رزم، وضعیت رزم و ….) اطلاعات کسب نماید و باید بتواند انبوهی از اطلاعاتی که به سوی وی سرازیر می شود جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش و بازیابی نماید و از اطلاعات مورد نیاز اسـتفاده نمایـد . اطلاعـات بدسـت آمـده بایـد دارای مشخصه هایی نیز از ج مله مربوط بودن، حد امکان دقیق و کامل و در مواقع مناسب باشد تا تصمیم گیـری مناسـب در مواقـع لازم به سهولت گرفته شود و از هدر رفتن منابع از جمله سرمایه، زمان و مهمتر از همه نیروی رزمی که حتی میتواند در برتری در رزم نقش بسزایی داشته باشد، صرفه جویی شود . مدیر بهد اشت درمان رزمی برای رسیدن به اهداف سازمانی نیازمند شـبکه اطلاعات می باشد . این شبکه باید اطلاعات مورد نیاز را از جمله نوع عملیات، برآورد میزان مجـروحین احتمـالی، نـوع صـدمات وارده، برآورد تجهیزات مورد نیاز، بهترین محل استقرار مراکز درمانی ثابت و صحرایی را در سطو ح و حوزه هـای مـدیریتی خـود فراهم کند و این شبکه باید مدیر را از وقایع غیر مترقبه نیز آگاه نماید .