سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش حبیبی پیرکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

چکیده:

با تغییر گسترده زمینه بازاریابی ۱ اکنون بازاریابی رابطه ای ۲ جایگزین بازاریابی سنتی ۳ مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است . استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد . جهت نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسائی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمانهای دیگر اقدامات لازم را به عمل اورند . یکی از مهمترین این عناصر ، عنصر اعتماد ۴ می باشد . اعتماد با رویکرد اینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی، س رمایه گزاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است . بدن ترتیب با توجه به شکاف علمی ( تئوریک ) و عملی موجود پیرامون این متغیر زیربنائی بازاریابی نوین دو هدف در این تحقیق پی گیری شده است . نخست مفهوم سازی و بیان اهمیت اعتماد در شکل دهی و حفظ روابط بلندمدت و دوم ایجاد مقیاسی معتبر جهت سنجش اعتبار بین سازمانی به روش تحلیل عامل .