سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی گندمکار – کارشناس دفتر امور آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
سیدقاسم قربانزاده – کارشناس دفتر امور آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
زهره کسمایی – کارشناس دفتر امور آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

بخش مهمی از آلودگی خاکهای سطحی و زیرسطحی، ناشی از تخلیه پساب تصفیه نشده صنایع به آبهای زیرزمینی است . در اغلب موارد این آلودگیها حتی سالها پس از احداث تصفی ه خانه، در خاک و آب زیرزمینی مورد مصرف جهت شرب و کشاورزی، باقی می ماند. در برخو رد با این معضلات، عدم اتخاذ روش صحیح شناسایی، نمونه برداری و آنالیز، موجب حصول نتایج نادرست
شده و بحرانهای زیست محیطی و اجتماعی را در پی خواهد داشت . در این مقاله به بررسی آلودگی یکی از صنایع عمده تولید کلر کشور در آبخوان پائین دست، ناشی از حدود سه سا ل (سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۹ ) تخلیه پساب تصفیه نشده به زهکش ، پرداخته شده است . عملیات نمونه برداری و آنالیز از چاههای این منطقه توسط سه آزمایشگاه مختلف انجام گرفته ولی نتایج حاصله با یکدیگر مطابقت نداشت و این مساله موجب تشدید اعتراض شاکیان و بحران اجتماعی گردید . از ط رفی شرکت مزبور شور بودن خاک ساختگاه منطقه را نیز در آلودگی مؤثر می دانست. لذا مسؤولیت بررسی مساله در تابستان ۱۳۸۴ به دفتر امور آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست محول گردید.