سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نوشین حسین پور صیامی – مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
سیده فاطمه میرشجاعی –
حسین تاجیک احمدی –
امیر موافقی –

چکیده:

بدنبال استفاده روزافزون از تکنولوژی هسته ای و با توجه به اصل ALARA، کنترل ورود مواد پرتوزای مصنوعی ساخت دست بشر به محیط و چرخه طبیعت، همچنین پیشگیری از پرتوگیری بی مورد افراد، ا مری ضروری است. اصل (As Low As Reasonably Achievable)ALARA بیانگر این امر است که پرتوگیری افراد باید تا حد اماکن به حداقل رسانده شود و پرتوگیری هر چند ناچیز فقط در مواقع توجیه پذیر و غیر قابل اجتناب مجاز می باشد. بنابراین بجز در موارد خاص که چند نمونه از آن عبارتند از پرتوگیری طبیعی انسانها که از تابشها و رادیوایزوتوپهای طبیعی ناشی می شوند پرتوگیری مصنوعی ناشی از فعالیتهای پزشکی در امر تشخیص و درمان، همچنین برخی از فعالیتهای صنعتی از سایر پرتوگیریها تا حد ممکن باید پیشگیری شود. یکی از این موارد کنترل پرتوگیری ناشی از رادیوایزوتوپهای مصنوعی است کهب طور ناخواسته وارد چرخه طبیعی شده اند و از طریق آب و هوا و غذا به بدن راه پیدا کرده و موجب پرتوگیری داخلی افراد جامعه می گردند. اندازه گیری پرتوزایی مودغذایی که یکی از پارامترهای مهم در بهداشت مصرف مواد غذایی می باشد یکی از مواردی است که در کنترل پرتوزایی محیط مورد توجه قرار دارد و در کلیه کشورها از جمله کشور ما ایران مطابق قوانین و استانداردهای رایج (استاندارد هر کشور می تواند بصورت استاندارد داخلی باشد و یا همان استاندارد آزانس بین المللی مورد پذیرش قرار گیرد)، متداول بوده و دقت این سنجش خصوصاً در کشور ما به واسطه حد پائین قابل قبول جهت پرتوزایی مواد غذایی که توسط واحد قانونی ذیربط تعیین شده است از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. در این تحقیق علل اهمیت بررسی پرتوزایی مواد غذایی و چگونگی آن مورد بررسی قرار گرفته است و مقادیر مربوط به پرتوزایی مشاهده شده در چند نمونه واقعی مواد غذایی وارداتی کشور به همراه نمودارهای مربوطه ارائه شده است.