سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال برخورداری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
محمد زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

کاربرد GIS در مطالعات و تحقیقات فرسایش رسوب کمک زیادی به دقت و سرعت پروژه ها نموده است . در این مطالعه از روش تجربیEPM جهت تعیین میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز مسافر آباد استفاده شده است . سپس بر تری استفاده از این روش در حوزه مسافر آباد که به علت کشیدگی فرم زیر حوزه ها بصورت غیر مستقل هستندمورد بررسی قرار گرفته است .چون در زیرحوز ه های غیر مستقل میزان رسوب بالای مناطق بح رانی در مساحت کل حوزه پخش می شود باعث خطا در الویت بندی اجرای پروژه های کنترل فرسایش می گردد . لذا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی که مناطق بحرانی تولید رسوب را بر روی نقشه نشان می دهد و در صورت لزوم انتخاب محدوده تیپهای فرسایشی با الویت تولید رسوب به عنوان واحد های می توان مدیریت بهتری را در اجرای پروژه های کنترل فرسایش و رسوب اعمال نمود