سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر اخوان – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) – پژوهشکده طب رزمی – بهداری در رزم
خاکی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) – پژوهشکده طب رزمی – بهداری در رزم

چکیده:

فیزیولوژی بدن انسان برای زندگی در سطح پایین اتمسفر و سرعتهای آهستة و تحت شـتاب مناسـب مـی باشـد . قـرار گرفتن در محیط پرواز باعث تغییرات فیزیولوژیک زیادی می شود که می تواند در مواردی خطرساز باشد . متن : یکی از اهداف پزشکی هوائی حفظ س طح سلامت کارکنان پروازی بویژه خلبانان در پرواز می باشد . برای نیل به این هدف آگاهی از وضع جسمانی کارکنان پروازی در حین پرواز در مواجهه با استرسهای مختلـف پـرواز از قبیـل هیپوکـسی ، تغییـرات فشار ، دما، ارتعاش ، سرو صدا ضروری می باشد . اطلاع و اطمینان از سلامت خلب ان با ارزیابی پزشکی در حـین پـرواز سـلامت ایمنی پرواز را بیشتر می کند . دربعد آموزش دواطلبین خلبانی یکی از مشکلات َبعد از طی دوره های آموزشی در شروع پـرواز دانـشجو بعلـت عـدم توانـائی
جسمانی و تحمل استرس از گروه پرواز جدا می شود که باعث خسارت مالی فراوان می شود . بحث : با استفاده از تکنولوژی تله مدیسین و انتقال علائم حیاتی شامل ، نوار قلبی وضعیت تنفس ،فشار خون، میزان اکسیژن خون ، درجه حرارت بدن ، به مرکز کنترل درمانی با نظارت متخصص طب هـوائی از سـلامت کارکنـان پـروازی و خلبانـان در مواجهه با استرسهای مختلف مطلع و در صو رت نیاز توصیه هـای لازم را انجـام داد و بکـارگیری تلـه مدیـسین در دانـشجویان خلبانی از ارزیابی دقیق تر سلامت و توانائی جسمی مطلع و دانشجویان مستعدتر را جهت ادامه تحصیلات خلبانی انتخاب کرد . دربعد امداد و انتقال مصدومین با وسایل پروازی با استفاده از تله مدیسین د ر طول پرواز می توان از شرایط بیمـار مطلـع و در صورت تغییرات در علائم حیاتی توسط متخصص مربوطه توصیه های لازم و اقدامات ضروری را اعمال کـرد کـه باعـث افـزایش ضریب اطمینان در انتقال مصدومین و کاهش میزان صدمات احتمالی می شود . در مسافرت های عادی در صورت بروز شرایط او رژانس برای مسافر با ارتباط تله مدیسین می توان شرایط مناسب برای را بیمار ایجاد و از لغو پرواز و یا فرود اضطراری پرواز خودداری کرد . نتیجه : به کارگیری تله مدیسین در طب هوائی با ایجاد فن آوری انتقال اطلاعات بیمار از هوا به راحتی خـلاء وجـود تـشخیص درمان اورژانس گ روه پروازی و امداد و انتقال مصدومین در بحران، جنـگ و حتـی مـسافرت هـای هـوائی را پ קֱـر کـرد و پنجـره جدیدی در امداد هوائی گشود .