سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی – Research Institue Of Petroleum Industry

چکیده:

هاکمن و اولدهام (۱۹۷۶) نظریه اولیه ویژگیهای شغل را به صورت یک الگوی سه مرحله ای پیشنهاد نمودند در این نظریه مجموعه ای از ویژگی های اصلی شغل برتعدادی از حالات اصلی روانشناختس تاثیر گذاشته و بدین ترتیب مجموعه ای از نتایج و پیامدهای انگیزشی و عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد. جالب توجه اینکه اکثر تحقیقات بعدی حالات اصلی روانشناختی را حذف نموده و به جای آن براثر مستقیم ویژگی های اصلی شغلی بر نتایج و پیامدها تأکید و تمرکز نموده اند. (مدل دو مرحله ای) . اطلاعات فراتحلیلی به دست آمده از سیزده مطالعه که به طور کامل این موضوع را مورد تحقیق قرار داده است نشان میدهد الگوی سه مرحله ای ویژگی های شغل به عنوان داده های ورودی برای تحلیل الگوسازی معادلات ساختاری (ویسوسواران و ولنز ۱۹۹۵) و به منظور بررسی مدلهای رقیب الگوی ویژگی های شغل و همچنین برای تعیین اهمیت حالات روانشناختی اصلی مورداستفاده قرار میگیرد. نتایج حاصله اظهار میدارد در حالیکه الگوی دو مرحله ای، تناسب و انطباق کافی را برای داده ها دربرداشته ولی اطلاعات در خصوص حالات اصلی روانشناختی نیزهم به دلایل نظری و هم به دلایل عملی اهمیت دارد.