سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوشین مردانی – دانشجوی دکترای تخصصی علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

جامعه بین المللی حفاظت از محیط زیست به شدت از فعالیت های زیست محیطی کشورهای جهان سوم انتقاد کرده است . زیرا این فعالیت ها، منجر به تخریب بی رویه جنگل های بارانی گرمسیری شده است . تخریب این جنگل ها در کشورهای جهان سوم، توسط افراد اندکی صورت می گیرد، ولی روند تخریب رو به ر شد است . بخشی از تخریب جنگل های گرمسیری، ناشی از قطع گسترده درختان، از زمان جنگ جهانی دوم، به ویژه برای صادرات بوده است . ولی بخش عمده نابودی جنگل ها به دلیل تبدیل نواحی جنگلی به زمین های کشاورزی و مراتع بوده است. بحث در مورد جنگلهای ثانویه به دلیل ادامه روند کاهش وسعت جنگل های اولیه، اهمیت یافته است. هدف این مطالعه شرکت نمودن در این بحث می باشد تا از این طریق، پایه های اولی ه ای پیشنهاد شود که توسط آن تصمیم گیرندگان و افراد قضاوت کننده به طور موثری، از پتانسیل توسعه در جنگ ل های ثانویه استفاده نمایند. پس از بحث در مورد مطلب جاری و استفاده از جنگل های ثانویه در بخش اول، سپس این مطالعه به تجزیه و تحلیل استفاده های بالقوه از جنگل های ثانویه برای تولید فواید و سودمندی های ویژه جهت توسعه پایدار می پردازد. پایه های این تجزیه و تحلیل مورد علاقه گروه های استفاده کننده (شامل سطوح محلی تا بین المللی به همراه امکان مداخله های مختلف آنها ) می باشد. سرانجام توصیه های مختلفی ارائه می شود که چگونه از پتانسیل های شناخته شده استفاده شود تا بتوان این پتانسیل ها را توسط همکار یها و عملیات فنی حساب شده، حمایت نمود.