سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
معصومه کاپله ی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

واحدهای آهکی سازند قم به جهت تفاوت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قابلیت انحلال متفاوت دارند . آگاهی از این ویژگیها می تواند به شناخت خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند یاد شده کمک کند . در این تحقیق ۵ واحد آهکی سازند قم در شرق و شمال شرق همدان از نظر سنگ شناسی مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ثابت سرعت انحلال پذیری آنها تعیین گردیده است . بر اساس طبقه بندی دانهام سنگ آهک ها پک استون، وک استون،گرین استون و با توجه به رده بندی فولک بایومیکرایت، بایو اسپارایت و کالک لیتارنایت میباشند . درصد تخلخل آنها از ۱/۵۲ تا ۱۱/۶۶ متغیر است . میزان کربنات این واحدهای آهکی بین ۵۸/۵۳ تا ۸۷/۳۳ درصدمی باشد . ثابت سرعت انحلال از ۱٫۱×۱۰ m/ s تا ۹٫۶۲×۱۰ m/ s تغییر نشان میدهد . نتایج مطالعات نشان میدهد که ثابت سرعت انحلال سنگهای آهکی متاثر از ترکیب شیمیایی،تخلخل و بافت آنها میباشد