تفکيک نوع محصول :

تفکيک نوع محصول در ماهواره براساس نوع سنجنده آنها خصوصا ميزان قدرت تفکيک فضايي، راديومتريک و طيفي و دوره بازگشت ماهواره دارد براين اساس درتصاوير ماهواره اي با توان تفکيک فضايي بالا حدود و ثغور اراضي کشاورزي معلوم هستند و با انجام يک سري عمليات زميني مي توان نوع محصولات را تفکيک نمود .درماهواره هايي با قدرت تفکيک پايين براي تفکيک محصول علاوه بر عمليات صحرايي از سريهاي زماني استفاده مي شود .به اين ترتيب که محصولات زراعي داراي تقويم زراعي خاص خود مي باشند. براي مثال گندم ديم در مناطق کوهستاني در پاييز کشت مي شود در فصل بهار رشد آن کامل ميشود و در اوايل تابستان درو ميشود. براي محصول ديگر اين تقويم متفاوت است پس از يک سري تصاوير ماهواره اي براساس تقويم زراعي محصول وجود داشته باشد ميتوان نوع محصول راتفکيک نمود.[ ٧]

مديريت آب کشاورزي:

مديريت کشاورزي و آبرساني وتأمين آب مورد نياز براي اراضي کشاورزي ازاهميت خاصي برخوردار است .تکنيک هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي و داده هاي ماهواره اي مي توانند مي توانند درمديريت آب اراضي کشاورزي سهم به سزايي داشته باشند.جمع آوري داده هاي بروز وپردازش وتحليل آنها براي داشتن ميزان مساحت سطح زير کشت و نوع آنها و درنتيجه برآورد مقدار آب مورد نياز ازاطلاعاتي است که ازطريق تکنيک هاي سنجش از دور براي مديريت آب کشاورزي در ايران مي تواند بکار رود.اين کارها در ايران بابهره گيري از داده هاي ماهواره اي براي محاسبه و برآورد محصول ،مساحي اراضي کشاورزي و رطوبت خاک در دست اقدام و مطالعه است .[ ٢]