سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین امامی – دانشجوی دکتری در گروه مینرالوژی و کریستال شیمی در د

چکیده:

مطالعات آرکئومتالورژیک بر روی سرباره های قدیمی ذوب فلز در پاره ای موارد نشانگر وجود کانیهای ارزشمند دیگری در رگه اصلی معدنی می باشد. مطالعه بر روی پاراژنز کانیهای بوجود
آمده در بافت سرباره ها، و شرایط پایداری این کانیها ما را به سمت فهم تکنولوژی مورد استفاده جهت استحصال فلزات در دنیای قدیم راهنمایی می کند. در این راستا فازهای مختلف سرباره
بر اساس نوع فلز استخراج شده مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرند تا بدین وسیله فرضیه ای جهت چگونگی استحصال و به آوری مواد معدنی معین گردد. مطالعات پترولوژیک بر رویسرباره های معادن فلزی مشهور دنیا نظیر سرچشمه (Cu)وگل گوهر (Fe) در ایران، ریو تینتو ۲ (Cu) و مونت رومرو(Ag) در اسپانیا [ ۱۰ ] ، تیمنا (Cu) در اردن [ ۱]، ین شی و چنگ چو (Cu/Sn) در تایلند [۲]و کارتاگو (Cu/Ag) در تونس و حتی کرو تولاهوئن (Cu/Turquoise) در شیلی [ ۳] باعث درک این مهم گردیده است که سرباره شناسی حتیدر جهت نوع کانی سازی و اکتشاف برخی مواد معدنی کاربرد فراوانی دارد. این مطالعات در ایران در معدن مس چاه موسی در طرود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایشات شیمیایی در صد زیادی از فلزاتی نظیر آنتیمون، بیسموت، آرسنیک و نقره را در ذخیره اصلی معدن به اثبات می رساند. در این راستا مطالعه بر روی مقاطع میکروسکپی و پدیدار گشتن فازهای ثانویه چون دومیکیت در مس ما را به سمت یک صنعت آلیاژ سازی در این ناحیه راهنمایی می کند.