سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا زارعی – کارشناس ارشد زمین شناسی، وزارت نیرو، سازمان آب منطقه یی فارس

چکیده:

ترمو گرافی لرزه ایی یکی از تکنیکهای ژئوفیزیکی ست که می توان از آن جهت بررسی شرایط زمین شناسی در ساختگاه های درز وشکافدار و کارستی استفاده کرد . موفقیتهای مبهمی جهت تصویر برداری مستقیم از حفره ها، دودکشها و سیستم حفره های مجزا به دست آمده است . شناسایی این گونه ساختها، در مواردی که با نواحی شکستگیها و شدیداً درزه دار همراه هستند، از درجه یاطمینان بیشتری برخوردار است . در مطالعه یک ساختگاه باید روشهای مختلف ژئوفیزیکی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مورد استفاده از ترموگرافی لرزه یی جهت بهینه سازی طراحی در منطقه تصمیم گیری کرد . حفره های مجزا از قبیل غارها ی انحلالی، حفره ها و دودکشها تغییرات قابل ملاحظه ایی از نظر اندازه، عمق، نوع پرکننده ها و شکل دارند . این ساختها اغلب با تغییراتی در سنگ شناسی و ساختارهای زمین شناسی همراه هستند . در این مقاله از تجربیات به دست آمده در طرح سد نمرود استفاده شده و جهت شناسایی تکمیلی ساختگاه کارستی سد سلمان فارسی، نحوه یگسترش حفره های کارستی و زونهای شکسته شده و ارتباط آنها با یکدیگر، توموگرافی لرزه یی به منظور اجرای بهینه و مطمئن تر پرده آب بند پیشنهاد شده است .