دانشجو یا محقق باید در طرح پیشنهادی پژوهشی خود ماهیت، ویژگیها و اقدامات یا فعالیت هایی که در انجام تحقیق به آنها پرداخته میشود به خوبی تعریف نماید. محقق یا دانشجو باید مسایلی که در اجرای یک طرح تحقیقی وجود دارد از قبل پیشبینی کند. در آغاز یک طرح تحقیقاتی یا پایاننامه هر چند که نتیجه نهایی کار مد نظر محقق یا دانشجو است ولی وی در ابتدای یک راه طولانی گام بر می دارد. نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق اساسی ترین قسمت کار یک پروژه تحقیقی است که با تنظیم فکری و آمادهسازی پروژه از طریق بیان مسئله برای مطالعه و فرموله نمودن آن و انتخاب روش تحقیقی مناسب شروع می گردد.

در طرح پیشنهادی تحقیق، مشخصات محقق، برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق ارائه می شود. محقق باید وقت زیادی را به نوشتن طرح پیشنهادی خود اختصاص دهد، چرا که پژوهشگر با تهیه طرح پیشنهادی تحقیق قادر خواهد بود جنبههای کار تحقیقی خود را پیش از آغاز مراحل اجرایی پژوهشی به طور عمیق مورد تامل و بررسی قرار دهد و دقیق تر طرح پیشنهادی خود را که حاوی اندیشه ها، نظم و انضباط برای پیگیری کار تحقیقی است برنامه ریزی کند. طرح آماده شده، همچنین به محقق کمک میکند تا از اشکالات و مشکلات احتمالی در پیش روی تحقیق باخبر شود و بهتر وظایف خود را بشناسد.

برخی از محققین طرح و پرسشنامه تهیه شده یا روش آزمایشی را در یک مقیاس کوچک آزمایش می کنند تا به غلط و صحیح بودن آن پی ببرند. در این رابطه باید حتی الامکان کلیه عملیاتی که در طرح آمده است به طور. دقیق اجرا شود تا معایب و نواقص طرح را که در حین عملیات مشاهده می شود یادداشت و مد نظر قرار گیرد. یک برنامه خوب تحقیقی ضمن نشان دادن اهمیت طرح، به محقق کمک میکند تا بهتر بتواند طرح پژوهشی خود را به دور از راه های گمراه کننده و بدون لغزش در طول برنامه، هدایت کند. شکست در آماده سازی یک پروژه تحقیقی منجر به ایجاد مشکل در بقیه پروژه تحقیقی می شود. یک طرح پیشنهادی خوب می تواند بیانگر میزان شایستگی دانشجو در اجرای پژوهش برای احراز درجه دانشگاهی است.

بنابراین دانشجو باید سعی کند که در طرح نشان دهد که وی با موضوع پژوهش و مفاهیم مبنایی و روشهای مورد استفاده آشنایی کامل دارد و ارتباط ویزه طرح خود را با دیگر پژوهش ها را می شناسد. برنامه خوب تحقیقی کمک زیادی به متقاعد ساختن مؤسسات یا ارگان ها برای جلب حمایتهای مالی می کند. طرح پیشنهادی تحقیق به دانشجو کمک میکند تا افرادی را که در تصویب طرح موثرند نسبت به کاری که قرار است انجام شود آگاه نماید و با مد نظر قرار دادن همه مراحل کار، میزان اعتبار لازم برای اجرای هریک از موارد ذکر شده در طرح را پیشبینی و تدارک نماید. بدون وجود یک برنامه یا طرح پیشنهادی تحقیق، انجام یک پژوهشی عملی واقعا امکانپذیر نیست. لذا باید قبل از شروع تحقیق طرح مسئله تحقیق آماده شود.