سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناهید حیدریان دانا – دانشجوی کار شناسی ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
عبدالرحیم پرورش – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

امروزه تهیه کود از زباله علاوه بر کنترل مواد زائد جامد وباز یافت مواد آلی ؛ دارای ارزش اقتصادی فراوانینیز هست بطوریکه در سالهای اخیر صنعت کمپوست سازی در جهان بسیار پیشرفت نموده است . میزان مواد آلی در زباله های شهری ایران حدود ۷۰% الی ۸۰% است که می توان از طریق فرآیند کمپوست سازی بسیاری از هزینه های جمع آوری ودفع زباله را جبران نمود . از طرفی در صورت عدم رعایت اصول علمی در فرآیند کمپوست سازی از زباله مخلوط به دلیل حضور فلزات سنگین ، سموم آلی و معدنی ومیکرو ارگانیسم های پاتوژن، محیط زیست انسان، گیاهان وجانوران به مخاطره می افتد.
تدوین استاندارد در جهت ارتقای خصوصیات کیفی کمپوست در دو دهه اخیر در میان کشورهای غربی به تدریج شکل گرفته است. با این وجود اختلاف نظرهای علمی در موردچگونگی انجام آزمایشات بر روی کمپوست و اینکه چه ترکیباتی در کمپوست دارای حدود بحرانی هستندوجود دارد.
در این مقاله اهمیت وجایگاه استاندارد های فیزیکی ،شیمیایی، بیو لوزیکی موجود در برخی از کشورها مورد مطالعه قرار می گیردوبا توجه به اینکه شیوه های مختلف کمپوست با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته در بسیاری از کشورهادر حال توسعه و ترقی است لذاارائه استانداردوگزارش کیفیت کمپوست در رشد وپیشرفت این صنعت بسیار مؤثر خوهد بود. امید است با ارائه این مقاله درجهت استاندارد سازی صنعت کمپوست در کشور گام های مؤثر بر داشته شود.