سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تهران مرکزی- جمعیت ایرانی پیشب

چکیده:

توسعه پایدار از جمله مباحثی است که در سالیان اخیر مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان جهانی بوده و برای دستیابی به آن شاخص هایی مد نظر می باشد. اساساً دستیابی به توسعه پایدار زمانی صورت می گیرد که عدالت اجتماعی در زمان حال و همچنین حفظ منابع طبیعی برای آیندگان را بهمراه داشته باشد.
امروزه و با توجه به فناوری های نوین، صنعت و دانشگاه با هم ارتباط تنگاتنگی داشته به گونه ای که می توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. صنعت به جهت بقا و رشد لازم است خود را با تحولات علمی تکنولوژیک همگام سازد. دانشگاه درمسیر این تحولات قرارگرفته و بایستی منطبق با آن ساماندهی و برنامه ریزی شود. همسویی برنامه های دانشگاه و صنعت فوق العاده مهم و
درتوسعه ملی کاملاٌ مؤثر است.
درسه دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه زیرساختهایی دراین جوامع به وجود آمده است که نقش بستر سازی،حمایت،هدایت و هماهنگی را برای این ساختارهای اولیه برعهده دارند. بخش مهمی از این زیرساختهای تکنولوژی ، پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد هستند.