*پا کنویس و تهیه ی نسخه  اصلی آخرین مرحله  نوشتن، پا کنویس کردن نهایی نوشته است. این پا کنویس رونویس تصحیح شده ی پیش نویسی اصلی است که در مقالات علمی و تحقیقی «زیرنویسها» و فهرست منابع نیز به آن اضافه میگردد. نوشته هر چه باشد – چه یک نامه یا مقاله  درسی، چه داستان یا نمایشنامه و چه هدف نسخه های متعدد  مقاله یا کتابی که باید به چاپ برسد – همه دارای یک هدف هستند:

اثر مطلوب روی خواننده بگذارند. تمیز و خوانا بودن کمک عمده و غیرقابل انکاری به این هدف می نماید. پاکی و خوانایی و زیبایی ظاهری نوشته نمودار علاقه  نویسنده به کارش بوده و تا حد زیادی نماینده  شخصیت و اخلاقی خود او نیز میباشد. یکی دیگر از دلایل بسیار مهم لزوم خوانا بودن خط مقالات این است که مثلاً سردبیر مجله و یا یک استاد در آخر هر ترم باید انبوهی از مقالات مختلف و نوشته های دانشجویان را بخواند. اگر مقالهای کثیف و خطوط شش ناخوانا و درهم و برهم بوده و یا جملات ناقص و نارسا داشته باشد.

علاوه بر آنکه نشانه  بی توجهی تهیه کننده به مقاله است چنین مطلبی رسائی کافی نداشته و عمده ی زحمت نویسنده را به هدر می دهد. زیرا اگر خواننده در حین خواندن مقاله  شما ناچار شود کار خود را متوقف کند تا سعی کند معنی کلمهای را که ناخوانا است یا با املاء نادرست نوشته شده پیدا نماید طبیعی است که حواسش به غیر از مطالب منظور شما (موضوع نوشته) معطوف شده و رشته  مطلب از دستش خارج گردیده و چه بسا به نتیجهای که موردنظر شما بوده است هدایت نخواهد شمال. از طرف دیگر، اگر نوشته دارای غلطهای املایی یا انشایی باشد چه بسا که خواننده از شما به عنوان یک فرد باسواد و مطلع سلب اطمینان کرده و به حرفهای حساب شما که در نوشته  خود مطرح کردهاید نیز با تردید خواهد نگریست.

نوشته باید طوری منظم و پا کنویسی شود که هیچ چیز ذهن خواننده را (چه سردبیر مجله، چه استاد و چه یک خواننده  معمولی) منحرف نکند تا بتواند با خیال راحت رشته  مطلب را تا آخر دنبال نماید.

*  مطالب کلی در مورد کاغل، طرز نوشتن و سایر مطالب مربوط دستورات و مقرراتی وجود دارد که تقریباً استاندارد شده و میتوان گفت که در اکثر دانشگاهها و توسط مجلات علمی مورد قبول قرار گرفته و به نظر میرسد که برای کار ما راحتترین و شکیل ترین فرم باشد و به نظر نویسنده بسیار خوب است که ما هم از همین طریق استفاده کنیم. به طور کلی مطلبی که تهیه میکنیم صرفنظر از محتوای آن، نظافت، خوش خطی و زیبایی و خوانایی و بی غلط بودن و هر چیز دیگری که رضایت خواننده را جلب کند،

باید به کارگرفته شود و باید سعی کنیم طوری آنرا از آب درآوریم که در نظر اول خواننده – چه معلم و استاد مربوط باشد با ناشر و سردبیر مجلهای که مایلیم مطلب ما را منتشر نماید

– با دید خویی به آن بگرد. چه بسا مطلبی که واقعاً قابل توجه بوده و ارزش چاپ و انتشار را داشته باشد، آنقدر ناخوانا و بدشکل به دست مسئول مربوط برسد که از همان اول نظر او را تیره سازد به طوری که اتفاق افتاده است، حتی زحمت خواندن کامل آنرا به خود نداده وپیش از آنکه محتوای نوشته توجه او را جلب کند. سبد کاغذهای باطله در نظرش مجسم شود! (البته امروز ترجیح میدهند که کلیه ی نوشته ها و مقالات ماشین شود در این صورت آنچه در مورد پا کنویس مقاله در اینجا ذکر میگردد در مورد ماشین کردن آن نیز صادق است و فقط می توان افزود که فاصله  خط ها باید دو فاصلهای (خط در میان) در نظر گرفته شود).