سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد اخوان قالیباف – گروه کنترل بیان زایی انسان و کویر شناسی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد

چکیده:

این مطالعه در موقعیت چشمه قنات های شاهد در مسیر دره های با ارتفاع متوسط در حاشیه یزد انجام شد به منظور بررسی نقش چشمه قنات ها به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه زراعی در مناطق خشک و منطبق یا نزدیک با سامانه های اگرواکولوژیکی این مطالعه انجام شد از انجا مه در زراعت مناطق خشک و نیمه خشک مهمترین عامل انسانی در بهم زدن تعادل های اکولوژیکی و محیطی آبیاری می باشد در این تحقیق سعی شده است تا نقش چشمه قنات ها در مقایسه با روش های استحصال آب از چاه های عمق در ایران مرکزی و به شیوه های استحصال از آب چاه های عمیق بوده که ضمن بر هم زدن تعادل های هیدرولوژی و اکولوژی پایداری خاک به عنوان یکی از اجزای محیط بررسی شود. با استفاده از مطالعات خاکشناسی برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی خاک ها در اراضی زراعی در موقعیت چشمه قنات ها اندازه گیری شد و با نمونه خاک هایی که از چاه های عمیق آبیاری می شوند مقایسه گردید. نتایج آرمایشات نشان می دهند که خاک هایی که در مناطق روستایی موقعیت های چشمه قنات ها قرار داشتند در مقایسه با دشت های پست و آبیاری شده با آب چاه های عمیق از پایداری بیشتری برخوردار بودند که از عوامل اصلی در پایداری این خاک ها را می توان بهبود راندمان مصرف آب توسط گیاهان – افزایش چرخه کربن در جهت بالا رفتن هوموس خاک ها و مناسب بودن کیفیت آب و در ارتباط با نوع خاک ها ذکر نمود. بنابراین چشمه قنات ها بیشترین نزدیکی و مطابقت را با شرایط طبیعی اکولوژیکی که همان استحصال آب از طریق نزولات جوی می باشد را دارند.