سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

میترا قطبی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشگاه شاهد
سعیدرضا یعقوبی – دانشجوی دکترا اکولوژِی زراعی ( هند )
مرجان قطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکدهءعلوم انس

چکیده:

علف های هرز کمیت و کیفیت محصول را کاهش و هزینه تولید را افزایش می دهند . تراکم علف هرز از مهم ترین فاکتورهای موثر بر تداخل علف های هرز با گیاهان زراعی است . دوره بحرانی کنترل علف هرز یک عنصر کلیدی برای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بوده و معرفی دوره بحرانی روشی برای کنترل علفهای هرز در مراحل اولیه با استفاده از علفکشهای پیش رویشی یا شخم، برای کاهش فشار علفهای هرز درآینده است ،آن مرحله از رشد گیاه زراعی که علف هرز باید کنترل شود تعیینکننده مدت زمان بقای موثر علفکش برای کنترل علف هرزاست . دوره بحرانی کنترل علف هرز، تعداد روز، مراحل فنولوژیکی GDD در گیاهان زراعی بر اساس گیاه زراعی بیان می شود . اثر تداخل علف های هرز بر گیاه زراعی در طی مراحل مختلف رشد و نمو آن یکسان نیست و از آنجا که قدرت رقابت علف هرز و گیاه زراعی در طول چرخه زندگی فرق می کند باید جریان آثار متقابل علف هرز و گیاه زراعی مدنظر قرار گیرد . طول مدتی که گیاه زراعی در اوایل فصل با علف هرز رقابت می کند بیشتر به وجود رطوبت خاک و مواد غذایی بستگی داشته و درآخر فصل، رقابت بیشتر بر سر نور است . علفهای هرزی که بعد از اتمام دوره بحرانی کنترل علف هرز سبز می شوند دارای حداقل بیوماساند ولی ممکن است بر سر نیتروژن و رطوبت با گیاه زراعی در ادامه فصل رقابت کنند .