مقاله اولويت بندي آسيب ها و مسايل شهري در ايران: مطالعه موردي شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي آسيب ها و مسايل شهري در ايران: مطالعه موردي شهر گرگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله آسيب ها
مقاله مسايل شهري
مقاله آسيب شناسي شهري
مقاله اولويت بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني رضاعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر هميشه كاركرد مناسبي ندارد. همگام با توسعه شهري و كيفيت زندگي شهروندان، مشكلات و نارسايي هاي زيادي نيز در شهر وجود دارند. امروزه شهرها، بخصوص شهرهاي كمتر توسعه يافته، از مشكلات و آسيب هاي جدي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، بهداشتي و كالبدي رنج مي برند. مسايل و آسيب هاي شهري به واسطه عدم تعادل بين امكانات شهري و جمعيت شهري به وجود آمده و به خاطر نسبت كم آن با توسعه و فقدان مديريت نوين شهري، تشديد مي يابند. هدف اصلي تحقيق شناسايي آسيب ها و مسايل شهري در ايران و تعيين اولويت بندي آن از نظر اهميت و حساسيت است كه به صورت موردي در شهر گرگان به اجرا در آمده است. سوال اصلي تحقيق عبارت است از اينكه، آسيب ها و  مسايل عمده شهري در ايران كدامند؟ و بر حسب اهميت و حساسيت چگونه اولويت بندي مي شوند؟
تحقيق از نوع توصيفي است و به روش پيمايشي به اجرا در آمده است جامعه آماري اين پژوهش شامل سه گروه، مديران دستگاهها، نخبگان و شهروندان مي باشند، از گروه اول، ۷۱ نفر، از گروه دوم، ۱۱۰ نفر و از گروه سوم، ۳۸۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گيري، تركيبي بوده و از روشهاي نمونه گيري غير احتمالي – هدفمند (براي مديران دستگاهاي)، احتمالي – سهميه اي (براي نخبگان و شهروندان) استفاده شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه، فقر، بيكاري، مشاغل كاذب، مهاجرت، تكدي گري و مسكن، مهمترين آسيب هاي اقتصادي شهر، اعتياد، حاشيه نشيني، طلاق، كودكان خياباني، سرقت، مزاحمت خياباني، ونداليسم، قتل، نقض حقوق شهروندي، خشونت و امنيت عمومي، مهمترين آسيب هاي اجتماعي شهر؛ مد گرايي، بدحجابي، قوميت گرايي و تعارض هاي فرهنگي و ناهنجاري هاي آموزشي مهمترين مسايل فرهنگي و ترافيك، آلودگي، و مناسب بودن آسفالت و معابر مهمترين مسايل و مشكلات كالبدي شهر به شمار مي آيند.
همچنين بر اساس يافته هاي اين تحقيق، بيكاري، اعتياد، مدگرايي و نامناسب بودن آسفالت و معابر شهري، اولويت ها اول هر يك از آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي شهري مي باشند.