مقاله اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي شهرستان در ميان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي شهرستان در ميان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يکپارچه سازي اراضي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله خراسان جنوبي
مقاله شهرستان در ميان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستا كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين، يکي از مهمترين عوامل موثر توليد، در بخش کشاورزي است. وجود واحدهاي خرده مالکي، به دليل عدم استفاده موثر از فناوري و امکانات نوين، از عوامل محدود کننده بهره وري و بازدهي توليد در بخش کشاورزي محسوب مي شود. هدف اين نوشتار، اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در شهرستان در ميان استان خراسان جنوبي مي باشد. روش کار به صورت ميداني بوده و اطلاعات از طريق پرسشنامه از ۱۲۸ بهره بردار شهرستان در ميان جمع آوري گرديده است. داده هاي به دست آمده با استفاده از تکنيک AHP (فرآيند تحليل سلسله مراتبي) و نرم افزار Expert Choice مورد تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان داد که عامل اجتماعي در شهرستان در ميان، اصلي ترين عامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي بوده و عوامل فرهنگي، اقتصادي و ساختاري در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند. جهت اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي، آموزش و ترويج، اعتماد سازي، اعطاي تسهيلات اعتباري و مالي پيشنهاد مي شود.