مقاله اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش و تهيه نقشه خطر آن با استفاده از مدل هاي ارزش اطلاعات و فرايند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: بخشي از حوزه آبخيز هراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش و تهيه نقشه خطر آن با استفاده از مدل هاي ارزش اطلاعات و فرايند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: بخشي از حوزه آبخيز هراز)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله نقشه خطر زمين لغزش
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله مدل ارزش اطلاعات
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله هراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخريب و استفاده زياد از منابع باعث ناپايداري دامنه هاي طبيعي شده است. بررسي ناپايداري دامنه ها براي تهيه نقشه هاي پهنه بندي براي شناسايي مناطق مستعد زمين لغزش و همچنين شناسايي مکان هاي امن براي توسعه زيستگاه ها و سکونت گاه هاي جديد در آينده مورد توجه برنامه ريزان قرار دارد. در ايران بويژه در نواحي شمالي و مسير جاده هراز، به خاطر شرايط خاص آب و هوايي و فيزيوگرافي همواره در معرض خطر زمين لغزش قرار دارد. به منظور تهيه نقشه خطر زمين لغزش ابتدا با مطالعات ميداني نقشه پراکنش زمين لغزش حوزه و سپس نقشه عوامل موثر بر زمين لغزش تهيه شد. در مرحله بعد عوامل با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي اولويت بندي شده و هفت عامل به عنوان عوامل موثر انتخاب شد. سپس پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه با استفاده از مدل هاي ارزش اطلاعات و فرايند تحليل سلسله مراتبي انجام گرفت. نتايج نشان داد که سازندهاي شمشک و پادگانه هاي آبرفتي، فاصله ۵۰۰ متري از جاده و ۴۰۰ متري از آبراهه، سوي شيب باختري، شيب ۵۰-۱۵ درصد، ارتفاع ۲۱۰۰-۱۵۰۰ و کاربري هاي مسکوني و باغ-کشاورزي بيشترين حساسيت را نسبت به زمين لغزش دارند.