مقاله اولويت بندي نيازهاي آموزشي شهروندان منطقه ۱۹ تهران بر اساس سرفصل هاي موضوعات آموزشي معاونت خدمات شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت شهري از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي نيازهاي آموزشي شهروندان منطقه ۱۹ تهران بر اساس سرفصل هاي موضوعات آموزشي معاونت خدمات شهري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت بندي
مقاله نياز هاي آموزشي
مقاله سرفصل آموزشي
مقاله موضوعات آموزشي معاونت خدمات شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني كوخالو ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، اولويت بندي نيازهاي آموزشي شهروندان منطقه ۱۹ تهران بر اساس «سر فصل هاي موضوعات آموزشي معاونت خدمات شهري» است. به اين منظور، ۲۹ موضوع آموزشي در زير مجموعه هاي «حوزه معاونت خدمات شهري»، طبقه بندي و رتبه بندي شد. اولويت بندي نيازهاي آموزشي شهروندان يکي از دغدغه هاي دست اندرکاران و مديران اجرايي شهر تهران است. جامعه مورد بررسي کليه شهروندان ساکن در منطقه ۱۹ تهران (اعم از زن و مرد و خصوصا سرپرستان خانوارها) در نيمه اول سال ۱۳۸۷ بود که تعداد آن ها ۳۱۵/۲۴۸ نفر (۶۴۲۸۵ خانوار) بود و بر اساس «جدول مورگان»، ۳۸۴ نفر از طريق «روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي» انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي – پيمايشي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته حاوي ۲۹ سوال بسته پاسخ بود. پس از توصيف اطلاعات جمع آوري شده از گروه نمونه جهت تجزيه و تحليل داده ها از «آزمون آماري مجذور کاي» «آزمون فريدمن» استفاده شد. بر اساس نتايج پژوهش نيازهاي آموزشي شهروندان منطقه ۱۹ تهران به گونه زير اولويت بندي شد. براي نمونه اولويت اول: نظافت عمومي شهر، اولويت دوم: روش هاي امداد و نجات فردي و خانوادگي، و غيره