سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر احمدرضا عمانی – استادیار گروه ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام نوآورانه در پی توسعه و تحول منابع انسانی، لازمه توسعه کشاورزی و به تبع آن توسعه ملی است. در این راستا تطابق سازوکارهای نظام ترویج کشاورزی با ابعاد تخصصی و فنی از ابعاد-مختلف محتوایی و روشی زمینه‌ساز تحول مطلوب و گامی در جهت توسعه بخش کشاورزی است. هدف از این پژوهش شناسایی اولویت‌های محتوایی نظام ترویج کشاورزی استان خوزستان در حمایت از بهره‌وری منابع آب زراعی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان ترویج کشاورزی استان خوزستان و گندمکاران این استان است و تعداد نمونه‌ها به ترتیب ۱۰۰ و ۳۴۰ نفر می‌‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌هایی (کارشناسان و کشاورزان) است که از طریق پانل متخصصان روایی و از طریق ضریب کرونباخ آلفا پایایی آن سنجیده شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش سطح بهره‌وری منابع آب مورد ارزیابی قرار گرفت و اولویتهای محتوایی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به منظور بهر‌ه‌وری منابع آب و تاکید بر اولویتهای مذکور پیشنهاداتی ارائه شد.