سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهناز زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
حسن خادمی زارع – استادیار دانشکده صنایع – دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه یزد
احمد صادقیه – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه یزد

چکیده:

رقابتی شدن بازارها و ارتقاء سطح انتظارات مشتریان موجب شده است امروزه مشتری از بازی کردن در نقش یک مصرف کننـده قانع فراتر رود . (Quality Function Deployment )QFD به عنوان یکی از ابزارهای نوین مهندسی کیفیت مطرح است کـه فلـسفه QFD اصلی کاربرد آن لحاظ نمودن خواسته های مشتریان در مراحل مختلف تکوین محصول یا خدمت است ؛ لیکن خانهکیفیـت در تنها بیانگرعقایدلفظی ومبهم بیان شده توسط انسان است . منطق Fuzzy قادر است زبان مبهم مشتری درخانه کیفیـت QFD را بـهصورت اعداد فازی درآورد ه و به شکل گویاتری سازمان هارا از ندای مشتری بهره مندکند . بطور خاص هدف از Fuzzy-QFDکمک بهسازمان ها در اولویت بندی اقدامات استراتژیک و انتخاب کارآمدترین آنها در جهت افزایش رضایتمندی مشتری است . در این مقاله کاربرد یک رویکرد مبتنی بر Fuzzy-QFD در بخش تلفن هم راه مخابرات مطرح شده است . با استفاده از منطق فازی ماتریس روابط و سایر قسمت های خانه کیفیت ازحالت لفظی مبهم خارج شده و چگونگی کاربرد توام خانه کیفیت ومنطق Fuzzy بـه همراه افزودن چهار بخش جدید Fuzzy به خانه کیفیت نشان داده می شود . به منظور رتبـه بنـدی اقـدامات اسـت راتژیک از فـاکتورمطلوبیت فازی استفاده شده است که بیانگر حاشیه سود سازمان و رضایت مندی مشتری از کاربرد هر اقدام اسـتراتژیک اسـت . در پایان،افزایش تعداد BTS بعنوان مهمترین اقدام استراتژیک شناخته شده است .