سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ازدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه پایدار به مفهوم برآوردن نیازهای فعلی بشر بدون خدشه دار نمودن توانایی ارضای خواسته های نسلهای آتی می باشد. انرژی بعنوان عاملی کلیدی در ایجاد توسعه در بعدهای مختلف در جوامع مختلف محسوب می گردد که در کشورهای فقیر بصورت سنتی و در کشورهای پیشرفته تر به شکل انرژی های نوین و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند. بکارگیری صور مختلف انرژی یا منابع متفاوت استحصال آن، عوارضی برای زندگی نوع بشر به همراه دارد که انتخاب درست منبع از اهم امور در هر کشور می باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا ضمن تشریح توسعه پایدار، انواع منابع مختلف انرژی، ارتباط انرژی با توسعه پایدار و ابعاد مختلف آن بیان گردد. سپس شاخصهای موثر در توسعه پایدار و همچنین شاخصها و معیارهای منابع انرژی مورد بحث قرار گرفته، پس از شناسایی معیارهای کلیدی منابع انرژی در ایران، بکارگیری این منابع با استفاده از روشAHPاولویت بندی گردیده اند. تمامی اطلاعات بعنوان ورودی نرم افزارExpert Choice استفاده شده، تحلیلهای لازم توسط نرم افزار انجام گرفته، نتایج تحقیق از خروجی نرم افزار کسب گردیده اند.