سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فراز رابعی غلامی – مدیریت برنامه ریزی منابع آب ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بهره برداری بهینه از سدهای متوالی و پشت سرهم مانند سدهای کارون ۳ و کارون ) ۱ شـهید عباسـپور ) ، در برنامه ریزی بلند مدت مخازن مطلبی است که د ر این تحقیق بدان پرداخته شده است . با استفاده از یک مدل شبیه سازی نشان داده می شود که در فصل تابستان و پاییز ( خرداد لغایت آبان ماه ) مـدیریت بهـره بـرداری مخازن اولویت رها سازی آب از سدهای سری ( متوالی ) را چگونه اعمال نماید تا نتیجه مطلوب تر حاصل گردد و درآمد حا صل از فروش انرژی پس از تامی ن کلیه نیازهای پایین دست بیشینه گردد . بعبارتی اولویـت بنـدی تخلیه مخازن کارون ۳ و کارون ۱ چه تاثیری بر میزان تولید انرژی و درآمدهای حاصل از آن خواهد داشت .