سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
اسفندیار محمدی – دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات ایلام
محمدنبی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:
هدف این تحقیق شناخت و اولویت بندی راه حل های پذیرش مدیریت دانش در زنجیره عرضه برای غلبه بر موانع می باشد. این موضوع به سازمان کمک می کند تا روی راه حل های درجه بالا تمرکز کرده و راه حل هایی را برای تکمیل آنها طبق اولویتبندی ارائه دهد. این مقاله چارچوبی را بر اساس فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی و تکنیک فازی را برای راه حل های ایده ال جهت شناخت و رده بندی راه حل های تصویب KM در SC و غلبه بر موانع ارائه داده است. AHP برای تعیین ارزیابی موانع به عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفته و روش TOPSIS فازی برای رده بندی نهایی راه حل های کاربرد KM در SC کاربرد داشته است. تحلیل های تحقیق موردی تجربی در یک سازمان تولید کننده سوپاپ هیدرولیک برای شرح کاربرد چارچوب پیشنهاد شده برای رده بندی راه حل های KM در SC برای غلبه بر موانع انجام گرفت. چارچوب پیشنهادی، ابزار تصمیم گیری سیستماتیک،موثر و دقیقتری را برای تکمیل راه حل های پذیرش KM در SC ارائه و میزان موفقیت را افزایش می دهد