سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اعتمادی – کارشناسی ارشد آبخیزداری
حسین شعبانعلی فمی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

حوزه آبخیز کهلوی تفرش براساس فاکتورهایی نظیر وضعیت شبکه آبراهه ها ی اصلی و فرعی ، تراکم آبراهه ها و جنس زمین به ۱۳ واحد هیدرولوژیک و یک حوزه کل تقسیم گردید . با استفاده از مدل پسیاک عوامل ۹ گانه؛ شیب ، حداکثر دبی لحظه ای ویژه ، بارندگی شش ساعته با دوره برگشت دو ساله ، حساسیت به فرسایش سنگها , درصد خاک لخت ، نحوه استفاده از اراضی، حساسیت به فرسایش خاکها ، فرسایش سطحی و فرسایش خندقی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در سیلخیزی ، کم آبی، فرسایش و تولیدرسوب زیرحوزه ها نقش دارند به عنوان معیار های اساسی جهت اولویت بندی زیر حوزه ها در مدل اسکالوگرام مورد استفاده قرار گرفتند . با توجه به میانگین وزنی عوامل ۹ گانه مدل پسیاک و طبقه بندی ۳ گانه مثبت، منفی و خنثی مدل اسکالوگرام با استفاده از میانگین و انحراف معیار هرعامل دامنه تغییرات پارامترهای متغییر در طبقات ۳ گانه معین گردید .
این بررسی نشان داد،زیرحوزه شماره ۱۳ به دلیل مثبت بودن دامنه تغییرات ۵ عامل زمین شناسی، خاک،درصد خاک لخت، نحوه استفاده از اراضی و فرسایش سطحی در اولویت اول و زیر حوزه شماره ۱۰ بدلیل نبود عاملی با دامنه تغییرات مثبت، در اولویت ششم قرار می گیرد . از بین عوامل ۹ گانه عامل نحوه استفاده از اراضی , بیشترین و عامل زمین شناسی کمترین تأثیر را در فرسایش و تولید رسوب حوزه دارند