سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ثریا رستمی –
فرخ امینی –
مصطفی توانپور –
مهدی خبازپیشه –

چکیده:

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تولید محصولات صنعتی و معدنی شناخته شده است؛ به طوریکه نحوه و میزان دسترسی به حاملهای مختلف انرژی م یتواند موجبات وجود یا عدم وجود یک فعالیت را فراهم کند. لذا یکی از ابزارهای قدرتمند در دست سیاستگذاران بخش صنعت و معدن کشور، جهت تقویت برخی از صنایع و یا حمایت از آنها، قیمتگذاری این حاملها م یباشد. در این خصوص جهت اخذ تصمیمات درست و بهینه ، ناگزیر از بکارگیری شیوه ها و روشهای علمی تصمیم گیری م یباشیم. مقاله حاضر در برگیرنده چگونگی بهره گیری از روشهای تصمی مگیری چند معیاره(MADM) برای تعیین اولویت صنایع و معادن کشور جهت دریافت انرژی با قیمت متفاوت (در اینجا دریافت یارانه انرژی) م یباشد. لازم به ذکر است این مقاله برگرفته از پروژه تحقیقاتی- کاربردی است که به کارفرمایی وزارت صنایع و معادن توسط پژوهشگاه نیرو انجام شده است.