سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسن حاتمی نسب – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه یزد
رضا طالعی فر – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه یزد
سیدحیدر میرفخرالدینی – دکترای مدیریت صنعتی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی و اولویت بندی مولفه های مدیریت دانش، مرتبط با نوآوری دانش و عملکرد نوآوری است لذا این مقاله ابتدا بررسی می کند که آیا بین نواوری دانش و مدیریت دانش، و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر؟ برای این منظور از آزمون همبستگی و پس از آن آزمون رگرسیون استفاده گردید و مدل رگرسیون برای هر مرحله ارائه می گردد پس از آن با استفاده از تکنیک تاپسیس TOPSIS مهمترین مولفه های تاثیر گذار مدیریت دانش رتبه بندی می گردند جامعه آماری این تحقیق مجموعه شرکتهای شهرک صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ها به عنوان موردمطالعه انتخاب گردید. نمونه گیری نیز با استفاده از تکنیک های آماری و به صورت تصادفی ساده صورت گرفت ( ۴۰شرکت) ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مطالعه ادبیات پیشین و مصاحبه با صاحبنظران ( جهت شناسایی شاخصهای موثر و مرتبط) و پرسشنامه تدوینی که روایی و پایایی سنجه های ن به اثبات رسیده است مخاطبان این پرسشنامه ها مدیران آشنا به مفاهیم تحقیق بودند. آزمون فرضیات، ارتباط مثبت و معنی دار نوآوری دانش و مدیریت دانش، و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری را به اثبات می رساند. درانتها نیز مهمترین مولفه های تاثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری با استفاده از تکنیک TOPSIS رتبه بندی گردید.